• kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · 7X TRIATHLON WORLD CHAMPION ·
 • kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPION ·
 • kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · OLIMPIC SILVER MEDAL ·
 • kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · X-TERRA WORLD CHAMPION ·
 • kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · 2X HY VEE-DES MOINES CHAMPION ·
 • kenburns1
  · JAVIER GOMEZ NOYA ·
  · 5X ITU WORLD CHAMPION ·